WYS Palvelualustan versio 2022 R2 julkaistu

Päivämäärä
15.09.2022

WYS Palvelualustan uusimmassa versiossa on mm. lisätty Palvelualustan älykkyyttä ja suorituskykyä uudella WYS Edge -liityntäteknologialla sekä laajennettu IoT-järjestelmien liitettävyyttä LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) järjestelmille ja laitteille. Lisäksi asiakkaiden Palvelualustan käyttöön liittyvään palautteeseen perustuen käytettävyyttä on parannettu entisestään uudessa versiossa.

WYS Edge -liityntäteknologia nostaa suorituskyvyn uudelle tasolle
Eri järjestelmät ja laitteet liittyvät WYS Palvelualustaan WYS Edge -liityntäteknologialla. Teknologia mahdollistaa järjestelmien ja laitteiden nopeat ja tehokkaat liitynnät. WYS Edge -liityntäteknologia on kehitetty erityisesti kasvavien järjestelmä-, laite- ja sensorimäärien ja niiden tuottaman datan monipuoliseen hyödyntämiseen ja hallinnointiin.

WYS Edge -liityntäteknologia pienentää viiveitä merkittävästi ja tuo entisestään lisää älykkyyttä datan käsittelyyn, kuten esimerkiksi datalähteiden tuottaman datan hallinnointiin ja vain toiminnan kannalta tarpeellisten tapahtumien ja poikkeamien esittämiseen. Se muuttaa useiden tuhansien eri järjestelmien, laitteiden ja sensorien tuottaman datan yhteismitalliseksi valmistajasta riippumatta. WYS Palvelualusta mahdollistaa eri lähteiden tuottaman datan reaaliaikaisen yhdistämisen ja rikastamisen hyödynnettävään muotoon mm. päätöksenteon tueksi, tilannekuvan muodostamiseksi, toiminnallisten prosessien automatisoimiseksi ja optimoimiseksi sekä eri järjestelmien ja laitteiden automaattiseen ohjaamiseen.

WYS Edge -liityntäteknologian käyttöönotto tapahtuu WYS Palvelualustan asennuksen yhteydessä automaattisesti vauhdittaen edelleen jo nykyiselläänkin nopeaa käyttöönottoa.

LoRaWAN-liitäntä
WYS Palvelualustan uusin versio 2022 R2 mahdollistaa nyt LoRaWAN IoT-järjestelmien ja -laitteiden helpon liittämisen Palvelualustaan, ja niiden tuottaman, mm. kiinteistöautomaatiossa käytettävän, datan hyödyntämisen yhdessä muiden Palvelualustaan liitettyjen järjestelmien ja laitteiden tuottaman tiedon kanssa. Tiedon jalostaminen, yhdistäminen ja visualisointi monipuolistaa esim. kiinteistöjen reaaliaikaista tilannekuvaa, mutta lisää myös syy-seuraus-suhteiden, trendien ja poikkeamien havainnointia ja luo siten uusia mahdollisuuksia kehittää ja tehostaa entisestään kiinteistöjen toimintoja. WYS Palvelualustan WYS Edge -liityntäteknologia mahdollistaa myös LoRaWAN IoT-järjestelmien ja -laitteiden ohjauksen.

LoRaWAN IoT-järjestelmistä ja -laitteista on mahdollista kerätä niiden tuottamaa sensoridataa, kuten lämpötila, virtamäärä, valoisuusaste, partikkelimittaus, kaasumittaus (esim. hiilidioksidi ja happi), objektilaskenta, liiketunnistuksien määrä jne. Jatkossa kerättävän datan määrä laajenee myös loogisiin tilatietoihin, kuten ”auki / kiinni” ja ”päällä / pois päältä” -tyyppisiin tietoihin.

Palvelualustan visuaalinen monikerrosrakenne mahdollistaa tuhansien kohteiden selkeän, helppokäyttöisen ja havainnollisen operatiivisen ja teknisen monitoroinnin. Sensoridataa on mahdollista tarkastella useilla eri tavoilla, niin selaimella kuin mobiililla, helppokäyttöisten  Dashboard-käyttöliittymien avulla:

  • laite- ja järjestelmärekisterin kautta
  • erilaisina tapahtumalistauksina
  • automaattisina tilannekuvina
  • interaktiivisessa eKartta-näkymässä
  • BI-raporttien eri kaavioina.

WYS Palvelualusta yhdistää kaikki siihen liitetyt järjestelmät, laitteet ja sensorit yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Näin kohteista saatavat automaattiset tilannekuvat tuottavat monipuolista tietoa toiminnan tueksi.

WYS Palvelualustan interaktiivinen eKartta visualisoi kohteet kartalla. Kartalla ja/tai pohjakuvissa näkyvistä tapahtumista on mahdollista porautua aina kohteiden sensoritasoon ja tapahtumadataan asti.

WYS Palvelualustan BI-raportoinnin avulla sensoridatasta saa muodostettua yksilöllisiä ja monipuolisia BI-raportteja tarpeen mukaan.

WYS Palvelualustan seuraava versio julkaistaan helmikuussa 2023.