Tietosuojaseloste

Tämä on WYS Oy:n tietosuojaseloste. Ajantasaisen version löydät aina näiltä sivuilta.
Laadittu 15.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Web Your Services Oy (WYS)
Osoite: Atomitie 5 C, 00370 Helsinki
Y-tunnus: 2352351-7

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Web Your Services Oy (WYS)
Osoite: Atomitie 5 C, 00370 Helsinki
Sähköposti: info@wys.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen luominen ja ylläpito, markkinointi tms. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella.
Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien henkilötietoja.
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esim.: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään asiakkuuden tai asiakasyhteyden ajan ja kohtuullisen ajan sen jälkeen. 

6. Evästeet

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.
WYS sallii tiettyjen kolmansien osapuolien käyttää sivuillaan tuotemerkkiään. WYSillä on myös linkkejä kolmansien osapuolien sivustoihin. WYS ei valvo eikä ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien käytänteistä ja tietosuojaselosteista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään (mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan) ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille, ellei palvelun tuottaminen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus edellytä sitä. 
Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että asianmukaiset suojatoimet toteutuvat.
Käyttämällä sivustoamme ja viestimällä kanssamme hyväksyt henkilötietojen luovutuksen yllä mainitulla tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, yksilöity pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Henkilö voi kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista ohjeiden mukaan, mutta voi edelleen saada asiakassuhteen hoitamiseen liittyvää viestintää WYSiltä. 
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Käsittelyn rajoittaminen saattaa merkitä, että WYSin tarjoamat palvelut ovat vain osittain henkilön käytössä. 
Yksilöidyt pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.
Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti tietosuoja huomioiden, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietojen poistumisessa kaikilta palvelimilta ja varmuuskopioista voi olla viivettä. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja.